Kancelarie Adwokackie Knobloch & Krysiak & Knobloch

Kancelarie Adwokackie
ul. Piotrkowska 192 lok. 3
90-369 Łódź
tel. +48 42 256 90 96
kancelaria@adrem.info.pl

Specjalizacje

Nasi klienci

Strona główna Pozostałe Specjalizacje

Wszechstronność zespołu prawników Kancelarii, a także stałe dostosowanie naszych działań do potrzeb rynku pozwala proponować naszym Klientom szeroki zakres usług, obejmujący:


prawo korporacyjne

odszkodowania

windykacja należności

sprawy rodzinne

prawo rodzinne i spadkowe

prawo autorskie i własności intelektualnej

prawo pracy

prawo budowlane

nieruchomości

prawo podatkowe i celne

prawo upadłościowe i naprawcze

prawo własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

prawo zamówień publicznych

prawo zobowiązań

zastępstwo procesowe


prawo korporacyjne


- bieżąca obsługa spółek prawa handlowego,

- obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń),

- reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

- doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych,

- opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,


odszkodowania:


- dochodzenie świadczeń z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i śmierci osoby bliskiej.

- dochodzenie zadośćuczynień, refundacji kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, rent wyrównawczych, rent z tytułu zwiększonych potrzeb oraz odszkodowań z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci osoby bliskiej.

- dochodzenie odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdów, w tym refundacji kosztów naprawy, najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości rynkowej pojazdu.


Windykacja należności


- Udzielamy porad w zakresie zabezpieczenia należności. Prowadzimy negocjacje z dłużnikami i uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników. Dochodzenie i windykacja należności zawsze poprzedzana jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia oraz sporządzeniem planu działania, co ma na celu przeciwdziałanie czynnościom dłużników prowadzącym do opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec wierzycieli.


sprawy rodzinne


- rozwody i separacje,

- sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami,


prawo rodzinne i spadkowe


- doradztwo przy optymalizacji stosunków majątkowych małżeńskich, np. ze względu na działalność gospodarczą prowadzoną przez jednego lub obu małżonków,

- doradztwo przy zabezpieczeniu majątku rodzinnego na wypadek niepomyślnych konsekwencji działań gospodarczych lub osobistych.

- doradztwo w sprawach dotyczących ustania małżeństwa i podziałów majątków wspólnych oraz sprawach alimentacyjnych, adopcyjnych, władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dzieckiem.


prawo autorskie i własności intelektualnej


- doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich utworów,

- licencjonowanie i przenoszenie autorskich praw majątkowych,

- doradztwo prawne w zakresie ochrony programów komputerowych i baz danych,

- doradztwo prawne w przypadku naruszenia praw autorskich,

- przenoszenie praw utworów stworzonych przez pracownika w ramach stosunku pracy,


prawo pracy


- zwolnienia grupowe i indywidualne,

- analiza i rekomendacja najkorzystniejszych dla pracodawcy form zatrudnienia,

- pomoc prawną w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego (Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania),

- przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,

- reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy


prawo budowlane


- opracowywanie i analiza projektów umów związanych z procesem budowlanym (umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy o zastępstwo inwestycyjne, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawstwo budowlane).

- reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, a także przed sądami administracyjnymi.


nieruchomości


- doradztwo i reprezentacja Klientów w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości,

- analiza stanu prawnego nieruchomości, regulacja jej stanu prawnego, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,

- prowadzenie postępowań dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości,

- prowadzenie postępowań wieczysto księgowych,


prawo podatkowe i celne


- podatki: VAT, CIT, PIT, lokalne, od spadków i darowizn, akcyzowy, od czynności cywilnoprawnych oraz cła,

- opracowywanie wniosków dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego,


prawo upadłościowe i naprawcze:


-  doradztwo w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

-  reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

-  doradztwo w ramach projektowania propozycji układowych i obsługa prawna realizacji układu;


prawo własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji


- doradztwo w sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami w dziedzinie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe),

- opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej (zbycie lub licencjonowanie),

- reprezentacja Klientów w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnymi i powszechnymi, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante,

- doradztwo w zakresie prawa konkurencji;

- reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych naruszeniem reguł konkurencji.


prawo zamówień publicznych


- pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- analiza treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz projektu umowy,

- opiniowanie zasadności i przygotowywanie pytań do SIWZ,

- opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych i skarg,

- opracowywanie opinii prawnych w zakresie innych zagadnień prawnych zamówień publicznych,


Prawo zobowiązań


- Kancelaria przygotowuje projekty umów w obrocie gospodarczym oraz opiniuje projekty przygotowane przez kontrahentów naszych Klientów. Konstruując umowy wskazujemy optymalne rozwiązania, najpełniej i najefektywniej realizujące interes Klienta, przy równoczesnym najlepszym zabezpieczeniu jego pozycji prawnej i biznesowej.


zastępstwo procesowe


- w sprawach sądowych - cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi),

- w sprawach egzekucyjnych oraz zabezpieczających,

- w sprawach upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i z możliwością zawarcia układu z wierzycielami,

- w sprawach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,

- w sprawach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym